Home » Notícies » Comencen les intervencions silvícoles del LIFE MixForChange

Comencen les intervencions silvícoles del LIFE MixForChange

A principis de 2018 comença una de les fases més importants del projecte LIFE MixForChange: la implementació dels models innovadors de gestió forestal del bosc mediterrani subhumit. En les quatre tipologies de bosc del projecte (alzinar, castanyeda, roureda i pineda) s’implementen un total de 164 ha de tractaments silvícoles per millorar l’adaptació al canvi climàtic d’aquests boscos i generar productes fusters d’alt valor afegit. Un objectiu transversal és promoure la diversitat d’espècies de planifolis amb potencial per produir fusta de qualitat, com ara: Prunus avium, Quercus petraea, Q. humilis, Q. canariensis, Sorbus torminalis, S. domestica, Fraxinus excelsior, F. angustifolia, Acer pseudoplatanus, A. opalus i A. campestre.

 

Els principis generals de la silvicultura aplicada són els següents:

Reducció de la densitat, per limitar la competència per l’aigua i augmentar la vitalitat dels arbres, amb criteris de silvicultura d’arbre individual. Els arbres a promoure són aquells amb interès des del punt de vista de la biodiversitat (presència de cavitats i altres microhàbitats, espècies arbòries poc representades), diversitat estructural (arbres d’estrats i dimensions diversos), així com els peus de més bon futur comercial (vigorosos i ben conformats).

Estassada selectiva del sotabosc, amb el mateix objectiu de reduir la competència per l’aigua, així com per facilitar la transitabilitat. Es respecten les espècies productores de fruit carnós i les escassament representades al rodal.

– En masses de bosc menut (principalment, castanyedes i alzinars) s’implementen seleccions de tanys promovent els rebrots més ben conformats de cada soca.

Aquestes intervencions s’han dissenyat en base a un inventari previ i amb les aportacions del Comitè Assessor d’Experts del projecte, i inclouen un senyalament a bosc (marcatge dels arbres a eliminar i/o a promoure) per part de personal expert dels socis. Les característiques concretes de la intervenció realitzada a cada rodal s’han recollit en un plec de condicions, en base al qual es realitzen els tràmits administratius i l’execució dels tractaments.

Rodal senyalat: roureda al Montnegre-Corredor: els arbres marcats amb una línia taronja són aquells a promoure mitjançant aclarides selectives.

 

Rodal senyalat: castanyeda al Montnegre-Corredor: els arbres marcats amb una línia taronja són aquells a promoure mitjançant aclarides selectives.